ssh-keygenメモ

秘密鍵と公開鍵を作るコマンドのメモ

ssh-keygen -t rsa -C "{email}" -f /path/to/id_rsa
cp -p /path/to/id_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys