PKCS12形式のSSL証明書からPEMにする

PEM形式ではPKCS12形式でSSL証明書がきたときにApacheで使えるようにします。

openssl pkcs12 -nokeys -clcerts -in ssl_cert.pfx -out domain.crt
openssl pkcs12 -nokeys -cacerts -in ssl_cert.pfx -out domain.ca.crt
openssl pkcs12 -nodes -nocerts -in ssl_cert.pfx -out domain.key